Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Konecko-Łopuszański OChK

Konecko-Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w NW części województwa świętokrzyskiego, a został utworzony w 2005 r. Ochroną objęto ponad 98 tys. ha.

  • Końskie