Lista Produktów Tradycyjnych


W ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (czytaj) oprócz regulacji dotyczących rejestracji nazw na szczeblu UE, tworzy się także Listę Produktów Tradycyjnych. Na Listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Przy czym, za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami. Zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zobacz).

A jakie Produkty Tradycyjne powstają na Ziemi Koneckiej?

Chleb wiejski konecki
Kiełbasa radoszycka
Karp z Rudy Malenieckiej
Fałkowski miód wielokwiatowy
Kugiel z Czermna
Sok z czarnej jagody z lipowskich lasów

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi